Tutorials


tutorial

Erik verzorgt met grote regelmaat tutorials op zowel nationale als internationale testconferenties. Tijdens EuroStar heeft hij reeds drie maal de best-tutorial award gewonnen.

Erik heeft in de afgelopen periode onder andere de navolgende tutorials verzorgd:


tutorial2LEAN USABILITY TESTEN
Het blijft vreemd dat wanneer minstens 40% van de software die wereldwijd wordt ontwikkeld direct of indirect is gerelateerd aan de gebruikers interface, we nog steeds slechts een minimaal deel van onze testtijd besteden aan bruikbaarheid (usability). Er zijn op het gebied van usability een aantal zeer bruikbare zogenaamde best practices beschikbaar. In het Agile tijdperk waarin alles resultaat gericht, weinig documentatie en uitermate efficient dient te zijn, zijn er een aantal makkelijk te gebruiken en eenvoudig te leren usability test technieken. Deze testtechnieken kosten veelal niet meer dan 1 of 2 dagen aan testinspanning om uit te voeren en hebben een uitermate positieve kosten/baten verhouding. Tijdens dit tutorial maakt de deelnemer kennis en oefent met heuristic evaluation, cognitieve walkthrough en vragenlijsten. Deze drie technieken voldoen volledig aan de eisen die hierboven zijn beschreven en zijn derhalve perfect te gebruiken in Agile projecten. Elke usability heuristic wordt in detail besproken, checklisten worden opgesteld en toegepast in oefeningen. Praktijkervaringen met het gebruik deze technieken in verschillende projecten en met allerlei soorten software producten worden uitgewisseld.

“I was interested in learning new things about usability testing. This tutorial exceeded my expectations by far, tutorial with a lots of examples.”


tutorial3TEST PROCESS IMPROVEMENT – ALSO IN THE AGILE ERA!
Het Test Maturity Model integration (TMMi), ontwikkelt door de TMMi Foundation, staat wereldwijd sterk in de belangstelling en is inmiddels een de-facto standaard voor testproces verbeteren. Het model is initieel ontwikkeld als complementair model voor het bestaande CMMI proces verbetermodel. De groeiende populariteit is mede gebaseerd op de onafhankelijk van het model en de heldere presentatie van de diverse volwassenheidsniveaus. Veelal wordt gedacht dat TMMi en Agile elkaars tegenpolen zijn. TMMi en Agile kunnen niet slechts goed tezamen worden toegepast, indien op de juiste wijze geïntegreerd kan het aanzienlijke voordelen opleveren in zowel Agile als traditionele ontwikkel- en testorganisaties. Tijdens dit tutorial wordt met voorbeelden in detail besproken hoe TMMi en Agile effectief in samenhang kunnen toegepast. Erik heeft veel praktijkervaring ten aanzien van het implementeren van het TMMi model, in zowel traditionele als Agile omgevingen, en het ondersteunen van organisaties bij het verbeteren van hun testproces. Praktijkervaringen en bereikte resultaten worden besproken.

Winnaar best presentation award tijdens de World Congress for Software Quality 2017 te Lima (Peru).


tutorial7PRACTICAL RISK-BASED TESTING (PRISMA) – winnaar EuroSTAR best-tutorial award
Alhoewel de meeste projecten impliciet een bepaalde risico-gebaseerde aanpak gebruiken voor het prioriteren van test activiteiten, zouden belangrijke beslissingen ten aanzien van het testproces gebaseerd moeten zijn op een gedegen produkt risico assessment met belangrijke bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt. PRISMA (PRoduct RISk MAnagement), een praktische methode voor het uitvoeren van een systematische produkt risico assessments wordt besproken. In detail komen aan bod hoe risico identificatie en risico analyse dienen plaats te vinden en hoe het resultaat kan worden gebruikt voor het bepalen ven de juiste testaanpak. Leer PRISMA toe te passen in zowel traditionele als agile projecten, inclusief het opstellen van een agile sprint test plan. Praktijkervaringen, problemen en bereikte resultaten met de invoering van produkt risico assessments worden besproken. Leer de test inspanning te optimaliseren door gebruik te maken van produkt risico assessments. Bepaal een gedegen testaanpak en informeer de belanghebbende omtrent belangrijke test beslissingen en geef duidelijk inzicht in de status van de produkt risico’s.

“Tutorial on Practical Risk-Based Testing, it was awesome!”
“Great stuff! Passionate and knowledgeable speaker, keen to use this in my projects.”


IMPROVING THE TESTING PROCESS
Zowel in een meer traditionele V-model omgeving als in een Agile omgeving, is efficiënt en effectief testen van groot belang. Het verbeteren van het testproces betekent niet per definitie een model-gebaseerde aanpak zoals TMMi of TPI-Next. Dit tutorial dat mede is gebaseerd op de ISTQB Expert level syllabus “Improving the Testing Process”, biedt een overzicht van de verschillende methoden voor testproces verbeteren. De theorie, zoals beschreven in de ISTQB syllabus, wordt gecombineerd met het grote aantal jaren praktijkervaring van Erik in diverse domeinen. Het tutorial start met een introductie van het onderwerp en achtergronden van testproces verbeteren. Centrale vragen zoals “Waarom testen verbeteren?” en “Wat kan worden verbetererd?” worden besproken alsmede de verschillende zienswijzen ten aanzien van het begrip kwaliteit. Er wordt een overzicht geboden van de verschillende methodieken die kunnen worden toegepast bij testproces verbeteren. Het tutorial sluit af met een gedetailleerd bespreking van kritische succes factoren en het test improvement manifesto.


REQUIREMENTS ENGINEERING FOR TESTERS
Testers gebruiken requirements als basis voor hun testgevallen, reviewen hen ten aanzien van testbaarheid, en zijn veelal betrokken bij requirements reviews of inspecies. Helaas hebben de meeste testers weinig kennis en kunde op het gebied van requirements engineering. Welk niveau van kwaliteit en detailering is realistisch om te verwachten in requirements documenten? Wat betekent testbaarjeid eigenlijk? Hoe kunnen testers helpen om requirements te verbeteren? Deze vragen en anderen worden beantwoord waarbij deeelnemers worden geholpen om kennis en kunde op het gebied van requirements te ontwikkelen.  Requirements problemen en oplossingen worden besproken op basis van praktijk voorbeelden, en oefeningen in het vinden, specificeren en evalueren van requirements worden uitgevoerd. Het requirements proces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de tester om te leren hoe men een bijdrage kan leveren aan een hogere kwaliteit requirements. Op het einde stellen de deelnemers gezamelijk een aantal “golden rules” op, die elke tester nodig heeft om succesvol deel te kunnen nemen in het requirements engineering proces.

“Thank you for an amazing workshop. I enjoyed it a lot and learned many things that we should work on and start improving.”


tutorial5WORKSHOP AGILE TESTEN – EEN PRAKTISCH PERSPECTIEF
Agile wordt inmiddels wereldwijd in heel veel organisatie gebruikt als basis voor software ontwikkeling. Agile betekent helaas niet automatisch ook een hogere mate van produkt kwaliteit. Veel testers hebben moeite om het Agile ontwikkelproces te begrijpen en hun specifieke plaats daarbinnen. In samenspraak zullen een aantal risico’s voor produkt kwaliteit, alsmede een aantal veel voorkomende uitdagingen die optreden bij het implementeren van Agile testen, worden geïdentificeerd. Leer de rol van de tester in een Agile team en een aantal essentiële Agile test practices. Een aantal elementaire en praktische test methoden en technieken die hebben aangetoond ook  te werken in een Agile context, o.a. risk-poker en exploratory testen, worden behandeld en geoefenend. Discussie vindt plaats hoe Agile testen er in de prijktijk veelal uitziet, praktijk en theorie lijken “enigzins” te verschillen.